Innhold Aktiviteter

Røyken menighet spør: ER DU GLAD I KIRKEN DIN?

   

Høsten 2019 er det kommunevalg i Norge, og samtidig er det også kirkevalg. Da skal det velges representanter til de lokale menighetsrådene i hvert sokn, og til bispedømmerådene som også utgjør Kirkemøtet.

 

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer - bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:

 

- Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
- Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
- Gudstjenester
- Kirkemusikk
- Ofringer
- Utleie av kirken
- Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
- Samarbeid med frivillige
- Langsiktig planlegging av menighetens arbeid  

 

Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

 

I Røyken sokn har vi to flotte kirker: Middelalderkirken fra 1229 og Spikkestad kirke, Teglen, fra 2018. Disse to kirkene gir mange muligheter til gudstjenester og aktiviteter av mange slag. Kirkens ansatte samarbeider med menighetsrådet og andre frivillige medarbeidere.

Vil du være med på laget? Eller kjenner du noen som du vil foreslå?

Ta kontakt med menighetsrådets leder Terje Marthinsen på tlf. 90973474 eller

sokneprest Ellen Martha Blaasvær på 92284822 / eb572@kirken.no.

Powered by: www.I-tools.no